Adatvédelmi nyilatkozat 

A www.szegedi-eskuvo.hu URL címen elérhető portált (továbbiakban: Weboldal) a Virtualcom Bt. (www.virtualcom.hu) üzemelteti. A Weboldal megnyitása, illetve az azon szereplő szolgáltatások igénybevétele az Ön részéről az alább ismertetett adatvédelmi politika elveinek automatikus elfogadását jelentik.

Információk, a weboldal tartalma:
Jelen dokumentum a Virtualcom Bt. hivatalos adatvédelmi politikájának szövege. Amennyiben a Virtualcom Bt. a dokumentum tartalmát a jövőben bármikor módosítaná, a változásokat a Weboldalon közzéteszi, és a módosításra az oldal látogatóinak figyelmét felhívja.

A Weboldalon található tartalom a Virtualcom Bt. szellemi tulajdonát képezi, és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.


Adatvédelem, a személyes adatok védelme:
A Virtualcom Bt. bármely, a Weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Virtualcom Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Virtualcom Bt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Virtualcom Bt. mint adatkezelő, a fent hivatkozott 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Virtualcom Bt. az Ön által - szolgáltatásunk igénybe vétele kapcsán - az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.
A személyes adatokat többek között az alábbi módokon használhatjuk fel:
- Lehetőség biztosítása személyes profilok kialakítására és a védett tartalom megtekintésére.
- Lehetőség biztosítása az Önnel való kapcsolatfelvételre, illetve az esetleges számlázási és szállítási adatok megadására.
- Ügyfélészrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, látogatási statisztikák összeállítása.
- Versenyek, fogadások és egyéb, marketingcélú promóciós tevékenységek biztosítása a Weboldalon, valamint a fenti programokkal kapcsolatos ügyintézés lehetővé tétele.
- Piackutatás, piaci elemzés, vásárlói szokások elemzése.
- Kérdőívek önkéntes kitöltése, illetve különböző felmérésékben való önkéntes részvétel.
- A lehetőség biztosítása, hogy más személyeknek továbbítsa a Webhelyen kapott információkat. (A harmadik fél személyes adatait nem őrízzük, az illető nevét és e-mail címét kizárólag egyszeri e-mail kiküldése céljából kérjük.)
- Szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Személyes adataink aktualizálására az Adatmódosítás menüpontban nyílik lehetősége.

A Virtualcom Bt. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Virtualcom Bt. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Virtualcom Bt. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Virtualcom Bt.-t megóvni és azokat viselni. A Virtualcom Bt. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Virtualcom Bt. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Virtualcom Bt. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Virtualcom Bt. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat -kis fájlokat- használnak, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak.  (Adatfeljegyzés az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.) Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)
A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Virtualcom Bt. statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Virtualcom Bt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Felelősségkizárás:
A Virtualcom Bt. minden (észszerűen elvárható) erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő összes információ pontos és aktuális legyen. Ennek ellenére Virtualcom Bt. nem vállal felelősséget a Weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért és/vagy hiányosságért, és sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot az Weboldalon megjelenő információkért. Fenntartja a jogot arra, hogy az oldal tartalmában értesítés nélkül bármikor javításokat, módosításokat hajtson végre.
A Weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó felelőssége.
A Virtualcom Bt. nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.  Nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a Weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
Webhelyeinkről hivatkozások mutathatnak mások webhelyeire, amelyekre nincs befolyásunk és amelyekre a jelen politika hatálya nem terjed ki. Azt tanácsoljuk, hogy olvassa el az ezekre a helyekre (és minden webhelyre) feltett adatvédelmi politikát.

A termékinformációs fórum Felhasználói szabályzata:
A Fórum használatának megkezdésével Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen felhasználói szabályzat feltételeit. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, Ön nem jogosult használni a Fórumot. A Virtualcom Bt.  jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról jelen oldalon röviden tájékoztatja a Fórum felhasználóit. A módosítást követően a Fórum használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben Ön a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Virutalcom Bt. jogosult az Ön felhasználói hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé - vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel és más felhasználókkal szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A Virtualcom Bt. fenntartja a jogot a Fórumok szolgáltatásának megszüntetésére.

A Fórum nyilvános, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a Fórum, sem a Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát).  A Fórumon hozzászólásokat elhelyezni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. A Virtualcom Bt. a Fórumot az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Ön által a Fórumon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a NLC jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Fórumon, vagy a Fórumon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Virtualcom Bt.  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Fórumot moderátor felügyelheti; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátor jogosult egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Virtualcom Bt. nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátor nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján jár el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkozik, amely feltehetően jogsértő, azt jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátor jogosult fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátor álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel illetve viselkedés ellen is.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumon elérhető valamely információ jogsértő. A Virtualcom Bt. fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Virtualcom Bt.  jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: info@szegedi-eskuvo.hu

Az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Következésképpen Ön köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által hozzá-, vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Fórumon Ön által közzé-, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

A Fórummal kapcsolatos jogsértések esetén a Virtualcom Bt. a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Ön viseli továbbá a Fórum használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Fórumon közzé-, vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által az Ön számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a Fórum használata során Önnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Ön a Fórumon történő közzé-, vagy elérhetővé tétellel valamennyi az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi, a Fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a Virtualcom Bt.-nek.

A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. A Virtualcom Bt. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a Fórum használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására. A Fórumok működésével kapcsolatban a személyes adatok kezelésére egyebekben a http://www.szegedi-eskuvo.hu oldalon elérhető Adatvédelmi politika vonatkozik.


Töltés...

Ugye Te is "Álomlagzit" szeretnél?

Kilenc Elengedhetetlen Határidő ahhoz, hogy minden el legyen intézve az Esküvőd napjának előestéjén

Ha még nem tetted volna meg,
Regisztrálj MOST!

Regisztrációd után azonnal megkapod a
9 Elengedhetetlen Határidőt e-mailben!

A Regisztrációhoz kattints ide!

Okleveles esküvőszervezőnk válaszol!

Tedd fel kérdésed az

info@szegedi-eskuvo.hu

e-mail címen, és okleveles esküvőszervezőnk 48 órán belül válaszol!

 

 Hírek, események


 Partner oldalaink

Kecskeméti Esküvő

 Belépés

Felhasználó:
Jelszó:

» Regisztráció

 Hamarosan egybekel

Összes pár

 Szavazás
Te milyen lakodalmat szertnél magadnak?
Nagy étteremben sok vendéggel
Szabadtéren sok vendéggel
Szűk körben...
Kettesben...
 Toplista

1.god
2.sinregi
3.csimu 
4.joinm 
5.ancsabi 
6.bcosette 
7.borsolva 
8.edina82 
9.akelaf 
10.Tavimanna 

Copyright ©2006-2008 Virtualcom Bt. - www.virtualcom.hu Felhasználási feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Média Ajánlat ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer